7 الی 21
05138511361

 • ۹ تیر ۱۳۹۹
 • نویسنده
 • Acid phosphatase (total)
  ADA Fluid
  ADA serum
  Albumin
  Aldolase
  Alkaline Phosphatase
  Amylase serum
  Apolipoprotein A1
  Apolipoprotein B
  Arylsulphatase A
  Acetylcholine Receptor AC
  Alpha 1 anti Trypsin
  Alpha-Gliadin –(IgA)
  Alpha-Gliadin IgG
  AMA
  ANA (I.F)
  ANA(IF)
  ANCA
  Anti Aquaporin-4(NMO Ab)
  Anti Bordetella Ab
  Anti Cardiolipin Ab(IgG)
  Anti Cardiolipin Ab (IgM)
  Anti Centromer Ab(Cenp B)
  Anti Citrulinated Peptide
  Anti Desmoglein(1/EU90)
  Anti DNA (ds)
  Anti Endomysial Ab (IgA)
  Anti Endomysial Ab (IgG)
  Anti GAD
  Anti GM1 Ab (IgG)
  Anti GM1 Ab (IgM)
  Anti Histone
  Anti Insulin
  Anti intrinsic factor
  Anti Islet Cell
  Anti –Jo- 1antibodeis
  Anti MCV
  Anti MPO ( P – ANCA )
  Anti Musk
  Anti NMD CSF
  Anti Parietal Ab
  Anti Parietal Cell Ab (I.F)
  Anti Pemphygus Ab (IgG)
  Anti Phospholipid Ab (IgM)
  Anti Platelet Ab
  Anti PR3 (C –ANCA )
  Anti SCL-70 IgG
  Anti Smith Ab
  Anti smooth Muscle
  Anti SS-A(Ro)
  Anti SS-B(La)
  Anti Strongyloides
  Anti TB Ab (IgA)
  Anti TPO
  Anti-Cerebellum
  Anti-PCP IgG
  Anti-PCP IgG-2
  APTT-LA
  ASCA (IgG)
  ASCA-A
  ASO
  ACTH (ECL)
  ADAMS 13
  Aldosteron (0)
  Alpha 1 Inhibitor
  Androstendione
  Anti Mullerian Hormone
  Anti Pneumona(IgG2)
  Anti Pneumonia(IgG)
  Alpha Fetoprotein Fluid
  Alperazolam
  ABL – BCR (quantitative)
  Achondroplasia-Mutation
  Adeno PCR (Urine)
  Adeno. PCR (Blood)
  Anti NMDA ab IgG
  Anti NMDA IgA
  Anti NMDA AgM
  Aggregatian platlete
  Anti Thrombin III
  APC-R
  Alpha Feto Protein (ECL)
  Acid –P(semen)
  Anti Sperm Ab
  Antidepresseurs
  Alprazolam
  Alpha Feto protein
  Amniocentesis
  Acardia-Guttires
  Achondroplasia
  Alport Syndrom
  Angelman
  Array CGh
  Arthregryposis
  Ataxia
  AFP Amnion

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

دسترسی سریع